Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XIX sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. (poniedziałek)  o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2016/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. oraz Nr XVIII/2016 z dnia
  29 lipca 2016 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego,.
 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego
  za I półrocze 2016 roku.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie za I półrocze 2016 r.

6.1. Sprawozdanie ze stanu realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
        lokalnego rynku pracy.

 1. Informacja o wykonaniu Programu Ochrony Środowiska w powiecie głogowskim za I półrocze 2016 r.
 2. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych inwestycji w I półroczu 2016 roku.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg
  i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Powiatu Głogowskiego
  z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres: od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021”.
 6. Projekt w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
  z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
  za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie Statutu Powiatu Głogowskiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Głogowskiego.
 11. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2016 r.
 12. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 13. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

 

         Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

   Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów