Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o zakończonych konsultacjach projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020.

Powiat Głogowski informuje, iż opracowany projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) został przesłany do Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W odpowiedzi na zgłoszone wnioski wraz z uzasadnieniami zarówno Dolnośląski Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdziła, iż dla projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto godnie z art. 19a ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt programu projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 podlegał konsultacjom społecznym. Konsultacje trwały od 19.10.2015 r. do 22.11.2015 r. Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy mogły uczestniczyć w procesie konsultacji i wyrazić swoją opinię na temat projektu w formie opracowanego formularza. W toku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian.

Projekt programu zgodnie z wymogami ustawy został przesłany również do Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego i był omawiany przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. Ze strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian.

Po przeprowadzonych konsultacjach projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 został przedłożony do prac w komisjach Rady Powiatu Głogowskiego. Zgodnie z art. 19 ust. 3a ww. ustawy Program rozwoju opracowany przez Zarząd powiatu jest przyjmowany przez Radę Powiatu.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów