Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

 położonej w Głogowie przy ul. T. Kościuszki i Z. Herberta, oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/6 obręb 5 „Kościuszki” miasta Głogowa, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00033102/6 (okres obowiązywania umowy – do lat 2). Pierwszy ustny przetarg nieograniczony zorganizowany był w dniu 10 listopada 2015r.

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie
nr XXVII/224/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2005 r., Nr 56, poz. 1199) nieruchomość przeznaczona do oddania w najem, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 13a KSP, dla którego ustala się następujące przeznaczenie: parking dla potrzeb szpitala i przychodni. Dopuszcza się przeznaczenie części terenu pod lokalizację postoju taksówek. Wjazdy od strony działki przychodni specjalistycznej i z ulicy 3D 1/2.

 

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3912 ha o powierzchni utwardzonej z tłucznia naturalnego 2600 m2. Działka przylega do ulic T. Kościuszki i Z. Herberta. Kształt działki regularny, teren ogrodzony ogrodzeniem metalowym z możliwością przyłączenia następującej sieci infrastruktury technicznej i komunalnej: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, co. i telekomunikacyjna, które są w ulicy lub na sąsiednich zabudowanych nieruchomościach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 w sali nr 224 o godz. 1000.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 1 000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych 00/100). Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatu Głogowskiego PEKAO SA 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Powiatu Głogowskiego do dnia 7 marca 2016r. z określeniem, że dotyczy przetargu na najem działki nr 469/6. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy osoba fizyczna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik może przystąpić do przetargu po okazaniu notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa.

Osoby prawne i spółki zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, dowód wniesienia wadium, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 2 miesiące). W przypadku gdy osoba prawna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik może przystąpić do przetargu po okazaniu notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu oraz przekazanie terenu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po przetargu. Jeżeli osoba ustalona na najemcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

Z dokumentacją dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do najmu, w tym z projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 (pok. 223, 210 II piętro, tel. 76/ 72 82 -844, -811).

 

 

Głogów, dnia 12 lutego 2016r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów