Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 stycznia 2016 r.

Informujemy, że od początku nowego roku Powiat Głogowski rozpocznie realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Ziemi Głogowskiej w 2016 r.

 Ogółem na terenie Powiatu Głogowskiego prowadzone będą cztery punkty, z czego dwa będą prowadzone przez Powiat Głogowski we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych tj. w:

- Starostwie Powiatowym w Głogowie

- Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli

 oraz dwa powierzone będą przez Powiat do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie":

- w Urzędzie Gminy Pęcław

- w Bibliotece Publicznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi

 

 

Na realizację zadań w 2016 r. Powiat uzyskał kwotę dwustu czterdziestu siedmiu tys. zł. (247 200 zł) z budżetu państwa (w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu).

 

Uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby:

 1. którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o bezpłatną pomoc prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i nie wydano decyzji o zwrocie tego świadczenia,
  2. posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  3. posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  4. posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  5. które nie ukończy 26 lat,
  6. które ukończyły 65 lat,
  7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

W/ w uprawnienia będzie należało potwierdzić przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej przez okazanie stosownych dokumentów i złożenie oświadczeń.

 

Nieodpłatna pomoc prawne będzie udzielna w zakresie:

 1. poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  2. wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. udzieleniem pomocy w sporządzeniu pisma w powyższym zakresie z wyłączeniem pism procesowych,
  4. sporządzeniem projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego


Nieodpłatna pomoc prawne nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , z wyłączeniem przygotowania jej rozpoczęcia.

 Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania punktów znaleźć można na stronach BIP Powiatu Głogowskiego:

http://bip.powiat.glogow.pl/?c=438

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów