Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziału w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica z dnia 08.10.2015 roku (data wpływu 12.10.2015 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ścierniwa „POLGRIT” (instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne) zlokalizowanej na terenie Zakładu Materiałów Ściernych, ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305 lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: os@powiat.glogow.pl

Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni

licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Głogowskiego przed wydaniem pozwolenia zintegrowanego.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o środowisku, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów