Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na najem części nieruchomości

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na najem części nieruchomości

położonej w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, oznaczonej geodezyjnie działką nr 174 obręb 7 „Stare Miasto”, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00032057/8 (okres obowiązywania umowy – do lat 3) w celu prowadzenia działalności gastronomicznej lub innej działalności w zakresie uzgodnionym z właścicielem.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie
nr V/45/99 z dnia 23 lutego 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 1999r.,
nr 15, poz. 695) nieruchomość przeznaczona w części do oddania w najem, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami, dla których ustala się następujące przeznaczenie: 50UP, 52UP/ZP - usługi publiczne - oświaty - użytkowanie bez zmian, przy czym funkcję podstawową można uzupełnić funkcją usług komercyjnych, zieleni lub obsługi komunikacji, 146 kD - ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających min. 8m.

Nieruchomość zabudowana zespołem budynków, położona przy ul. Piaskowej w obrębie Stare Miasto, obejmuje działkę 174 o powierzchni 0,6982 ha. Dostęp do nieruchomości od ul. Piaskowej, teren działki uzbrojony,
w sąsiedztwie tereny usług publicznych. Przeznaczona do najmu nieruchomość składa się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 443,89 m2, zlokalizowanych na parterze budynku. Dotychczas nieruchomość była wykorzystywana na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 w sali nr 225 o godz. 1000.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 3 400,00 zł netto (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100). Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatu Głogowskiego PEKAO SA
97 1240 6843 1111 0000 4985 2664 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Powiatu Głogowskiego do dnia 19 listopada 2015 r. z określeniem, że dotyczy przetargu na najem działki nr 174 obr. Stare Miasto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy osoba fizyczna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik może przystąpić do przetargu po okazaniu notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa w tym zakresie.

Osoby prawne i spółki zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 2 miesiące). W przypadku gdy osoba prawna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik może przystąpić do przetargu po okazaniu notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu oraz przekazanie pomieszczeń zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po przetargu, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu Głogowskiego na prowadzenie zamierzonej działalności gospodarczej. Jeżeli osoba ustalona na najemcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

Z dokumentacją dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do najmu, w tym z projektem umowy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 (pok. 223, 210 II piętro, tel. 76/ 72 82 -844, -811).

Głogów, dnia listopada 2015r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów