Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie!

Powiat Głogowski w okresie 1.06.2015-31.05.2017 będzie realizował projekt pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” w ramach programu Erasmus + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy finansowej nr 2015-1-PL01-KA102-014973. Wartość projektu wynosi 204 432 euro. Projekt w całości finansowy jest ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. z Niemiec.

Projekt zakłada realizację 4- tygodniowych praktyk zawodowych dla 4 jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego. W projekcie weźmie udział w każdej edycji 45 uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w różnych zawodach. W sumie zostaną zorganizowane dwie edycje, a projekt obejmie 90 uczniów.

Projektem objęto następujące szkoły ponadgimnazjane prowadzone przez Powiat Głogowski:

  1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie (technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, kucharz).
  2. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie (technik elektronik, technik teleinformatyk).
  3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie (technik logistyk, technik ekonomista, kucharz).
  4. Technikum nr 6 w Głogowie ( technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik leśnik).

Wraz z uczniami na praktyki zawodowe wyjadą nauczyciele, którzy będą pełnić rolę opiekunów gwarantujących wsparcie w razie pojawienia się trudności. Ponadto będą na bieżąco nadzorować przebieg praktyk zawodowych i postępy młodzieży w nauce.

W miesiącu wrześniu 2015 i 2016 planowane jest przeprowadzenie rekrutacji uczestników
w szkołach objętych projektem.
Po dokonaniu naboru uczestników praktyk zawodowych uczniowie zostaną przygotowani w szkołach do wyjazdu poprzez udział w zajęciach z zakresu zawodowego, językowego, pedagogicznego i kulturowego.

Praktyki będą odbywać się zarówno w niemieckich zakładach praktyk jak i w placówce kształcenia zawodowego. Realizacja projektu obejmie dwie edycje: pierwszą w r. sz. 2015/2016 oraz drugą w r. sz. 2016/2017 (wyjazdy na praktyki będą realizowane od listopada do kwietnia). Praktyka zawodowa odbywała się będzie na podstawie programu sporządzonego dla każdego zawodu zgodnie z podstawą programową. Po powrocie do kraju uczniom zostaną uznane efekty uczenia się, nabyte umiejętności i kwalifikacje. Uczestnicy otrzymają dokumenty poświadczające ich udział w formie świadectw i certyfikatów, na podstawie których szkoła zaliczy przedmioty szkolne i uzna praktykę zawodową jako obowiązkową. Uczniowie przed wyjazdem i po powrocie wypełnią tabelę samooceny biegłości językowej oraz samooceny kompetencji personalnych i społecznych. Po powrocie do kraju zostanie dokonana ocena nabytych umiejętności wg systemu ECVET na podstawie prowadzonej dokumentacji - arkusza ewaluacyjnego, ankiety walidacji. Ważnym dokumentem, pomocnym przy poszukiwaniu pracy jaki otrzymają uczniowie będzie Europass- Mobilność.

Podczas zagranicznego pobytu uczniowie szkół zawodowych odbędą praktyki zawodowe, które przyczynią się do ich rozwoju, będą mieli możliwość poznania jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Niemczech, jakie są zasady i kultura pracy. Udział w praktykach zapewni im zdobycie doświadczenia wymaganego na dzisiejszym rynku pracy. Ważnym elementem wyjazdu będzie możliwość doskonalenia języka niemieckiego, poznania mentalności i kultury państwa zachodniego. W ramach pobytu przewidziany jest również bogaty program kulturowy, w ramach którego zaplanowano szereg wyjazdów i wycieczek, zwiedzanie ciekawym miejsc pod względem historycznym i kulturalnym. Ponadto uczestnicy będą w stałym kontakcie ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Podczas wyjazdu również rozwiną kompetencje społeczne i personalne, ponieważ będą w ciągłej interakcji
z otoczeniem.

Uczniowie i ich opiekunowie zostaną zakwaterowani w bazie szkoleniowo-dydaktycznej Niemieckiego Partnera w Bad Freienwalde w krainie Brandenburgii.

Wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem (zakwaterowanie, wyżywienie, realizacja programu kulturowego, nauka języka niemieckiego), a także przygotowaniem uczniów do wyjazdu (szereg zajęć edukacyjnych) pokrywane są ze środków otrzymanych na realizację projektu.

Główne cele projektu obejmują: nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy, zachęcenie do nauki języków obcych, pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności. Jak również zwiększenie atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych związanych z realizacją mobilności uczniów naszych szkół oraz uznanie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji nabytych w czasie zagranicznych praktyk zawodowych zgodnie z zasadami systemu ECVET .

Korzyści jakie osiągną uczniowie to przede wszystkim:

- zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy podczas udziału w praktykach zawodowych,

- rozwinięcie kompetencji językowych umożliwiających swobodne posługiwanie się językiem niemieckim w miejscu pracy oraz w życiu codziennym,

- rozwój kompetencji społecznych i personalnych, umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu i pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania decyzji,

- poszerzanie horyzontów kulturalnych, kształtowanie otwartości i tolerancji dla innych kultur
i mentalności,

- wzrost motywacji zawodowej oraz poczucia własnej wartości,

- przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, pobudzenie kreatywnego myślenia oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Korzyści z realizacji projektu otrzyma również otoczenie. Organ prowadzący zdobędzie kolejne doświadczenia zawodowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji projektu, zagwarantuje uczniom publiczne szkoły kształcące na poziomie europejskim. Szkoły podniosą jakość kształcenia poprzez wprowadzanie nowych form nauczania, nawiążą współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia zawodowego, nauczyciele nabędą nowe doświadczenia zawodowe. Parter projektu
i zakłady pracy z Niemiec
zyskają dobrze przygotowaną młodzież do odbycia praktyk zawodowych, która w perspektywie może powrócić na Niemiecki rynek pracy. W przyszłości nasi uczniowie będą również pracownikami lokalnego rynku pracy, który zyska dobrze wykształcona kadrę, posiadającą międzynarodowe doświadczenie, znającą języki obce oraz kulturę i mentalność sąsiada zachodniego. Realizacja projektu zatem będzie miała szeroki zakres oddziaływania i długoterminowe korzyści.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów