Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

Szanowni Państwo

Mając na uwadze czas urlopów i wakacyjnych wyjazdów oraz zainteresowanie jakie nasz konkurs na hejnał kolegiacki wywołał w miejscowościach znacznie oddalonych od Ziemi Głogowskiej postanowiłem, że w jurorzy konkursu nie będą brali pod uwagę zapisu regulaminu z punktu 6 mówiącego o niedopuszczeniu utworu do udziału w konkursie w przypadku nieobecności autora w czasie   imprezy „W cieniu kolegiaty” 15 sierpnia.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na „Hejnał Głogowskiej Kolegiaty”, zwanym dalej Konkursem.

 1. Organizator Konkursu: Starosta Głogowski.
 2. Adresaci Konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest głównie do muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz uczniów szkół muzycznych.
 3. Cel Konkursu: uzyskanie projektu muzycznego – Hejnału Głogowskiej Kolegiaty promującego głogowską świątynię.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Opracowanie hejnału na trąbkę solo.
 • Kompozycja konkursowa powinna zawierać zapis nutowy oraz nagranie na nośniku cyfrowym ( płyta CD, format MP3).
 • Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą niż 20, a nie dłuższą niż 60 sekund.
 • Kompozycja powinna stanowić zapis nutowy z oznaczeniem: metrum, tonacji, tempa, dynamiki oraz artykulacji.
 • Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:
 • dane teleadresowe uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres, numer telefonu  oraz adres e-mail),
 • oświadczenie autora o przekazaniu praw autorskich ( załącznik do regulaminu),
 • kompozycja konkursowa powinna być dostarczona w kopercie opisanej: KONKURS NA HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY,
 1. Termin i miejsce składania prac:
 • Termin składania prac upływa 10 sierpnia o godz. 15:00
 • Prace w opisanej kopercie należy dostarczyć do Biura Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej w Starostwie Powiatowym w Głogowie (pok. 322) przy ul. Sikorskiego 21 w Głogowie.
 1. Kryteria oceny utworów zgłoszonych do Konkursu oraz wyboru zwycięskiego hejnału:
 • W dniu 12 sierpnia 2015r. Komisja konkursowa powołana przez Starostę Głogowskiego, dokona weryfikacji i dopuszczenia nadesłanych prac konkursowych. Do konkursu zostaną dopuszczone wszystkie prace, które spełnią warunki uczestnictwa opisane w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 15 sierpnia 2015r. podczas pikniku rodzinnego „W Cieniu Kolegiaty”, podczas którego zostanie zaprezentowany utwór konkursowy każdego z uczestników. Zwycięski utwór zostanie wybrany w drodze głosowania. Prawo głosu będą mieli wszyscy uczestnicy pikniku. Głosowanie odbędzie się poprzez oddanie głosu w postaci karty do głosowania i złożenia jej w urnie.
 • Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie przesłany uczestnikom do dnia 13 sierpnia 2015r.
 • Nieobecność podczas finału konkursu będzie jednoznaczna z odrzuceniem utworu konkursowego. Powiat Głogowski nabywa majątkowe prawa autorskie   do zwycięskiego projektu w następujących zakresach:

wykorzystania kompozycji do wszelkiej prezentacji ( nagrania, wydania, wystawiania, pokazywania, wypożyczania – wszelkie formy udostępniania),

jak również przetwarzania i wprowadzania do obrotu.

 • Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych niezależnie
  od wyników Konkursu.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę
  w Konkursie.
 • Autor utworu, który stanie się Hejnałem Głogowskiej Kolegiaty otrzyma nagrodę
  w kwocie 1 000 zł.
 • Prace, które wpłyną po terminie ujętym w pkt. 5, ppkt 1, nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIK DO FREGULAMINU

........................ , .................

(miejscowość) (data)

Oświadczenie przekazania praw autorskich

1.  Ja ……………………………………………… oświadczam, że jestem autorem utworu przekazanego na Konkurs „Hejnał Głogowskiej Kolegiaty” organizowanego przez Starostę Głogowskiego.

2.  Wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Powiatu Głogowskiego praw autorskich oraz praw majątkowych do nadesłanego utworu w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu;
 • wytwarzania egzemplarzy utworu, bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, najem, użyczanie oryginału albo egzemplarzy, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenia, remitowania, publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, dokonywania skrótów i opracowań, wykorzystania utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa, materiału promocyjnego, artykułu prasowego

3. Jednocześnie oświadczam, że przekazany utwór nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i nie narusza praw  autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.) pokrewnych oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

4. Przekazanie utworu konkursowego oznacza jednocześnie, że nie będzie on zagrażał ani naruszał praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszał ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia tych praw zobowiązuję się zrekompensować Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszystkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiat Głogowski, który będzie przetwarzać te dane w celach zgodnych ze swoją działalnością statutową.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu powoduje przeniesienie na Powiat Głogowski własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony.

7. Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne prawa autorskie i majątkowe do utworu przesyłanego w ramach Konkursu na „Hejnał Głogowskiej Kolegiaty”.

                                                                                                                                        .....................................

                                                                                                                                           podpis autora i data

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów