Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Powiat Głogowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie” (obecnie Technikum nr 6 w Głogowie) w ramach Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” w Priorytecie 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 638 324,40 zł.

Kwota dofinansowania w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 336 927,08 zł.

Beneficjent: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności systemu nauczania poprzez modernizację infrastruktury sportowej na użytek uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych w Głogowie (obecnie Technikum nr 6 w Głogowie).

Realizacja projektu przyczynia się do:

- poprawy wydolności i sprawności fizycznej,
- ograniczenia tendencji do siedzącego trybu życia,
- zmniejszenia liczby osób z nadwagą i otyłością,
- zmniejszenia zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne,
- poprawy wskaźników zdrowotności społeczeństwa,
- zmniejszenia liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży,
- wykształcenia w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
- zwiększenia udziału obywateli w zajęciach rekreacji ruchowej

W ramach projektu wykonano modernizację szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej
w zakresie:

- instalowania bezspoinowych posadzek sportowych w sali gimnastycznej
- wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiany instalacji elektrycznej ( w tym wymiana lamp w sali gimnastycznej i tablicy TG
z okablowaniem),
- wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej i okien w pomieszczeniu nauczycieli,

- malowania ścian sali gimnastycznej,

- wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i urządzenia.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności poprawy stanu bazy szkolnej i stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na najwyższym poziomie
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, jak również ze względu na wzmożone zainteresowanie młodzieży uprawianiem sportu na dobrze wyposażonych i bezpiecznych obiektach.

                Z uwagi na fakt, że przyszłość uczniów jest szczególnie ważna priorytetem dla Zarządu Powiatu Głogowskiego jest stworzenie powszechnego dostępu do edukacji i zapewnienie warunków pozwalających na pełne uczestnictwo młodzieży w procesie edukacyjnym i ich rozwoju.

                                             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007 - 2013

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów