Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ROK 2021 ROKIEM BEZ BARIER

W związku z rekordową kwotą jaką Powiat Głogowski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie osób niepełnosprawnych na zadania w ramach rehabilitacji społecznej podjęto decyzję, aby szczególną uwagę poświęcić usunięciu barier architektonicznych i technicznych mieszkańcom Powiatu Głogowskiego. Dlatego też z ogólnej puli ponad 3 319 336zł. przeznaczono 500.000zł na potrzeby indywidualnych osób niepełnosprawnych. Usuwanie barier architektonicznych jest dla nas priorytetem w tym roku, zdajemy sobie sprawę, że są jeszcze osoby uwięzione we własnych domach i nie mają możliwości opuszczenia domu, co powoduje poczucie odizolowania i frustrację. Z kolei to doprowadza do pogorszenia zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jesteśmy przekonani, że są mieszkańcy naszego powiatu, którzy z różnych przyczyn nie podejmują się likwidacji barier w swoim mieszkaniu. Mogą to być przyczyny finansowe i obawa, że środki którymi dysponują nie pozwolą na pokrycie wkładu własnego, mogą to być problemy formalne i brak odpowiednich dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania, stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie się procedury, która w tym przypadku jest dość skomplikowana. We wszystkich tych kwestiach deklarujemy fachową pomoc pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, którzy realizują te zadania. Nawet najtrudniejsze problemy jesteśmy w stanie rozwiązać. Najważniejsze, aby się zgłosić i zasygnalizować swoje potrzeby. W ramach usuwania barier można zbudować podjazd, zamontować windę lub platformę schodową lub dostosować mieszkanie np. łazienkę - zamiast wanny - kabinę prysznicową, ale także zakupić schodołaz, podnośnik transportowy, łóżko rehabilitacyjne   i wszystkie inne urządzenia, które pozwolą na normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Ważne jest, aby złożyć wniosek, poczekać na decyzję komisji, następnie podpisać umowę, zrealizować zadanie i się rozliczyć. Dofinansowanie otrzymuje się po zakończeniu zadania bezpośrednio na konto wykonawcy. Wstępnie dokonywana jest wizja lokalna w miejscu zamieszkania określająca konieczność likwidacji barier, a po wykonaniu prac, ich odbiór. Procedura nie należy do prostych, ale efekty są widoczne i potrzebne nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale ich rodzin i opiekunów.

Kryteria: orzeczenie o niepełnosprawności, dochody do 2200zł netto (wspólne gospodarstwo domowe) i 2400zł netto (osoba samotna), zaświadczenie lekarskie od specjalista, ze osoba ma problemy w poruszaniu się, dokumenty potwierdzające własność do lokalu, zgoda właściciela budynku na likwidacje barier, kosztorys, projekt przedsięwzięcia, dokumenty wynikające z prawa budowlanego w przypadku podjazdów, wind.

Jak Państwo obserwujecie na terenie Głogowa zbudowane zostały już podjazdy  do budynków będących w szczególności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”, z którą współpracujemy przy usuwaniu barier architektonicznych i technicznych. Otrzymujemy kolejne zgłoszenia osób niepełnosprawnych o konieczności usunięcia im przeszkód życiowych i mamy nadzieję, że z pomocą środków PFRON oraz merytoryczną ze strony Spółdzielni uda się w tym roku kolejne podjazdy zrealizować.

W tym roku nacisk kładziemy na likwidację barier architektonicznych i technicznych, ale ważne jest także zabezpieczenie kolejnych istotnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby, które spełnią kryteria otrzymają dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do różnego rodzaju sprzętów niezbędnych do codziennego funkcjonowania, jak wózki inwalidzkie, protezy kończyn, chodziki czterokołowe, łóżka rehabilitacyjne, materace oraz poduszki przeciwodleżynowe, chodziki, pionizatory, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, protezy, pieluchomajtki, cewniki w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na ten cel przeznaczymy 465.000zł. Tu procedura jest nieco inna. Najpierw wniosek składa się do Narodowego Funduszu Zdrowia, a potem z kartą zaopatrzenia składa się wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie i tej części, której osoba niepełnosprawna nie otrzymała z NFZ otrzyma z środków PFRON. Kolejny zakres pomocy to dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, jak np.  rowery rehabilitacyjne, rowery trójkołowe, rotory rehabilitacyjne oraz inne urządzenia wspomagające domową rehabilitację. Dużym powodzeniem cieszy się dofinansowanie do komputerów. W tym roku z uwagi na wzrost cen podnieśliśmy dofinansowanie do 2500zł. Przed zakupem podpisana jest umowa określająca rodzaj sprzętu,   a środki przekazane bezpośrednio do sprzedającego.

W tym roku 150.000zł. przeznaczamy na dla osób ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Zauważamy, że realizacja tego zadania w ubiegłym roku była utrudniona ze względu na obostrzenia związane z COVID - 19. Mamy nadzieję, że w tym roku sytuacja się ustabilizuje na tyle, że około 100 osób skorzysta z turnusów rehabilitacyjnych.  Mamy świadomość, że załatwianie formalności, w tym pozyskanie różnego rodzaju zaświadczeń sprawia największą trudność osobom niepełnosprawnym. Z doświadczenia wielu lat wiemy, że osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości funkcjonowania i często stan zdrowia ulega pogorszeniu dlatego zakupiony sprzęt, na co dzień pomaga się rehabilitować, co poprawia zarówno stan zdrowotny, jak i komfort życia. Dzięki dofinansowaniu wparcie otrzymuje również rodzina i bliscy, bowiem sprzęt pomaga w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Co roku udzielamy wsparcia niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Głogowskiego, którego celem jest poprawa jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zdarzają się jednak sytuacje, że mieszkańcy od lat niepełnosprawni nie ubiegają się o wsparcie mimo, że posiadają uprawnienia. Zależy nam, aby dotrzeć z informacją do wszystkich osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia w zakresie: W ramach programu „Aktywny samorząd” wspieramy osoby w wieku aktywności zawodowej udzielając dofinansowania do nauki na poziomie wyższym, specjalistycznego sprzętu elektronicznego, wózka o napędzie elektrycznym, dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do żłobka i przedszkola w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona.

W roku 2021 przeznaczamy również znaczną kwotę 150.000zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Celem konkursów ofert jest dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Głogowskiego. Mamy doświadczenie z lat poprzednich i spodziewamy się aktywności organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Wiemy, że posiadają wiedzę o potrzebach tego środowiska i są w stanie z sukcesem zrealizować różne działania, których oczekują osoby niepełnosprawne. W ubiegłym roku realizowane było zadanie pod nazwą „Mobilna rehabilitacja”, co przyczyniło się do znacznego polepszenia stanu zdrowia osób mających problemy w poruszaniu się. Główny nacisk położony był na mieszkańców obszarów wiejskich ponieważ to one mają utrudniony dostęp do rehabilitacji. W sumie z rehabilitacji i pomocy asystenta skorzystało 55 osób. Dlatego ponowimy to działanie tak, aby przyczynić się do poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych. Ogłoszone zostaną cztery konkursy na następujące rodzaje zadań:

- świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy  w procesie ich rehabilitacji,

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Wszystkich Państwa, którzy wymagają wsparcia zapraszam do kontaktu z nami osobiście oraz innymi dostępnymi formami tj. telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu SOW lub korespondencyjnie.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który uruchomiliśmy w 2019 roku. Jest to nowoczesna platforma za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski.

Wszystkie aktualne wnioski do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej www.pcpr.glogow.pl. w zakładce: Osoby niepełnosprawne Wnioski do pobrania (+ załączniki). Każdy formularz posiada informację o załącznikach, które należy dołączyć. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości można się z nami kontaktować pod nr telefonu 76 837 35 04. 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów