Polityka Jakości

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

logotypy projektu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.

"Przebudowa drogi powiatowej 1015D w . Ruszowice - od skrzyżowania rondo do ul. Poniatowskiego" mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Ruszowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga !!!

W związku z prowadzeniem akcji podjęcia niewypału z czasu II Wojny Światowej z terenu budowy obok urzędu - Starostwo Powiatowe pozostanie zamkniete od godz 11.00 (dzisiaj 24.01.2018r.) - aż do momentu zakończenia akcji. Przepraszamy. 

NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Głogów, dn. 2017-05- 24

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Uchwała nr 96/2016 Zarząd Powiatu Głogowskiego z dnia 25.10.2016r.

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 239 i 395)  w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 2  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§  2 Kandydaci winni dokonać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym  określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak
Wojciech Borecki
Jeremi Hołownia

Pobierz dokument "Ogłoszenie nabór kandydatow przedstawicieli organziacji pozarządowych"

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego:

http://bip.powiat.glogow.pl/?a=2226

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów