Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Aktualności

Uchwała nr 143/2019 Zarządu Powiatu Głogowskiego

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami), art. 11 ust. 1 i 1c oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294  ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zmianami)  uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2020 r.

§ 2 Szczegółowe warunki konkursu określa ogłoszenie Zarządu Powiatu Głogowskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak

Jeremi Hołownia

Bartosz Ławrowski

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Powiatu Głogowskiego

Sprostowanie treści ogłoszenia z dnia 10.10.2019 r.

 

Zobacz oryginalne ogłoszenie

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych geodezyjnie jako działki:

nr 48/1, 48/2,48/3, AM-3, obręb 0010 Piastów Śląskich, o łącznej powierzchni 2,3148 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00052086/6, oznaczonych użytkami RIIIa, RIIIb, RIVb – grunty orne,

nr 93/1, 93/2, 93/3,AM-5, obręb 0010 Piastów Śląskich, o łącznej powierzchni 1,4298 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00052088/0, oznaczonych użytkami RIIIa, RIIIb, RV.

W ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.glogow.pl w dniu 10 października 2019 r. – zmienia się datę przeprowadzenia przetargu z dnia 18 listopada 2019 r. na dzień 
26 listopada 2019 r.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

 

Głogów, dnia 30 października 2019 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Czytaj więcej: Projekt uchwały w sprawie ,,Programu współpracy Powiatu Głogowskiego z organizacjami pozarządowymi...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/Stopień zagrożenia:    Silna mgła/1

Obszar: województwo dolnośląskie powiat głogowski

Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.10.2019 do godz. 10:00 dnia 23.10.2019

Przebieg: Na przeważającym obszarze prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO - BUDŻETOWYM

Głogów, dn. 17 października 2019 r.

STAROSTA GŁOGOWSKI

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR

W WYDZIALE FINANSOWO - BUDŻETOWYM

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Wymagania kwalifikacyjne

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: ekonomia, rachunkowość, finanse, administracja,
 • posiadanie 3 – letniego stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO - BUDŻETOWYM

Darmowe i anonimowe testy na obecność wirusa HCV

do końca roku mieszkańcy woj. dolnośląskiego mają możliwość wykonania darmowego i anonimowego testu na obecność wirusa HCV, odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu C. Badania te można wykonać w poniższych placówkach ALAB laboratoria:

 

 

 

 • Bogatynia, ul. Mickiewicza 11a
 • Bogatynia, Pocztowa 13
 • Bolków, ul. Wysokogórska 6
 • Jelenia Góra, ul. Różyckiego 6
 • Jelenia Góra, ul. Moniuszki 5a
 • Kowary, ul. Sanatoryjna 15
 • Legnica, ul. Płk. Karola Myrka 4b
 • Lubin, ul. Jana Pawła II 92
 • Oborniki Śląskie, ul. M.C. Skłodowskiej 31/I
 • Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
 • Polkowice, ul. Chełmońskiego 5a
 • Syców, ul. Oleśnicka 25
 • Wałbrzych, ul. Chrobrego 2
 • Wałbrzych, ul. Obrońców Westerplatte 39
 • Wrocław, ul. Legnicka 56
 • Wrocław, ul. Nauczycielska 2
 • Wrocław, ul. Hubska 76a
 • Wrocław, ul. Joannitów 10/12
 • Wrocław, ul. Ślężna 122/U5

Czytaj więcej: Darmowe i anonimowe testy na obecność wirusa HCV

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów