Monitor jakości powietrza

Aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0008 Fabryczna Miasta Głogowa w granicach działki nr 43/24, objętej księga wieczystą LE1G/00087846/6, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych: w obrębie 0002 Chociemyśl gm. Kotla w granicach działek nr: 465/3, 465/6, w obrębie  0005 Kotla w granicach działek nr: 1260/1, 1139/4 przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Gminy Kotla.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Uchwała nr 144/2018 Zarządu Powiatu Głogowskiego

z dnia 28 listopada 2018 r.

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r.

Czytaj więcej: Uchwała nr 144/2018 Zarządu Powiatu Głogowskiego

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE

Uchwała nr 142/2018 Zarządu Powiatu Głogowskiego

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami), art. 11 ust. 1 i 1c oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030  ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365)  uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r.

§ 2 Szczegółowe warunki konkursu określa ogłoszenie Zarządu Powiatu Głogowskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak

Wojciech Borecki

Jeremi Hołownia

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Powiatu Głogowskiego

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Legnicy, została zwołana I sesja Rady Powiatu Głogowskiego. Sesja odbędzie się w dniu

22 listopada 2018 r. (czwartek) o  godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Powiatu Głogowskiego.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego.
  5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Głogowskiego.
  6. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Komunikat Starosty Głogowskiego

W dniach 14-15 listopada br. /termin zapasowy 16.11/, na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone ćwiczenia pk. RENEGADE-SAREX 2018, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Głogowskiego. W związku z powyższym mogą być ewentualnie uruchomione urządzenia alarmowe /syreny/.

 

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności bez praktycznej realizacji przedsięwzięć ochronnych przez mieszkańców /pracowników zakładu/.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów