Monitor jakości powietrza

Strona startowa - aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących

Starosta Głogowski

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147 ze zm.)  informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych  obrębie :

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących

Starostow pracuje po zakończeniu akcji saperskiej - nie wcześniej niż o 11.00

W związku z przedłużeniem się operacji podejmowania niewybuchu z czasów wojny z terenu przylegającego do urzędu - praca starostwa powiatowego rozpocznie sie dopiero po zakończeniu akcji saperskiej - co nastąpi nie wczesniej niż o godz. 11.00. Przepraszamy.

Uwaga

W związku z prowadzeniem akcji podjęcia niewypału z czasu II Wojny Światowej z terenu budowy obok urzędu – starostwo powiatowe rozpoczynać będzie pracę we wtorek 05.12.2017r. od godz. 09.30. Przepraszamy

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2018 r.

Powiatowe Targi Aktywności dla Niepełnosprawnych i Seniorów

Ogłoszenie o konkursie

Działając na podstawie art. 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza w dniu 16 listopada 2017r. konkurs na stanowisko dyrektora

Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 29

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz.U. z 2017r., poz.1597):

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie

XXXIV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: XXXIV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna. Nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Uchwała Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Głogowskiego
z dnia 2 listopada 2017r.

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016 poz. 1817 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2018 r. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Kandydaci winni dokonać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak

Wojciech Borecki

Jeremi Hołownia

Więcej informacji na stronie BIP

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów